عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

تاریخ سخنرانی -مدت زمان
191

حجیت ذاتی قول و فعل اولیاء خدا

سخنرانآیة الله سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت الـله طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق (جهت دریافت فایل صوتی جلسات گذشته مراجعه شود به قسمت شرح دعای ابوحمزه ثمالی سال 1432 هجری قمری جلسه 11 به بعد)