سخنرانعلامه آیة الله سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/02/28

توضیحاتلزوم تأسّی به پیامبر اکرم به‌عنوان اسوۀ حسنه در تمام جهات حیات انسان. حدّ کمال هر امّتی به اندازۀ حدّ کمال پیغمبر آن امّت. تبیین میزان تأسّی انسان به پیامبر اکرم به‌واسطۀ محک امتحان. کیفیّت تأسّی به سنّت‌های پیغمبر اکرم. لزوم پرداخت شهریّۀ طلاّب به‌صورت آبرومندانه. آثار تأسّی و اقتدا به رسول خدا صلّ...