سخنرانآیة الله سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/03/16

توضیحاتاین مقدمه گرانسنگ آخرین بیانات گهربار عارف بالله و بأمر الله حضرت آیة الله حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ می‌باشد که جهت کتاب حاضر بیان نموده و توسط مجمع تحقیق مکتب وحی تدوین گردیده است.
در اینجا انفاس قدسیّه ایشان از فیضان مشک و عبیر باز ایستاد، و بنان جواهر اثرش از نشر لآلی...